ALGEMENE VOORWAARDEN RAW BOXING

Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Raw Boxing: de boksschool die de lessen/trainingen verzorgd;
sporter: de (minderjarige) persoon die een les/training volgt bij Raw Boxing; overeenkomst: lidmaatschap, rittenkaart, losse les of proefles.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Raw Boxing en de sporter.
1.3 Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Raw Boxing. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde opvraagbaar bij de trainer van Raw Boxing en worden ter beschikking gesteld bij het inschrijfformulier of de rittenkaart.
1.4 Bij inschrijving als lid, bij het kopen van een rittenkaart of bij het volgen van een losse les of proefles verklaart de sporter zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Rechten en plichten Raw Boxing

2.1 Raw Boxing verzorgt lessen/trainingen gedurende het seizoen op de afgesproken dagen en tijden. Deze dagen en tijden worden voorafgaand aan ieder seizoen of voorafgaand aan de eerste training van de sporter aan de sporter bekend gemaakt.
2.2 Raw Boxing behoudt zich het recht voor om de trainingsdagen, trainingstijden, trainingslocatie te wijzigen. Tevens heeft Raw Boxing het recht om de contributie te wijzigen.
2.3 Raw Boxing behoudt zich het recht voor om sporters en andere personen de toegang tot de lessen/trainingen te weigeren of de ontzeggen.
2.4 Raw Boxing heeft het recht om lessen/trainingen te annuleren als hiertoe gegronde dringende redenen, waaronder overmachtssituaties, zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld een klein aantal sporters of onverwachte en/of langdurige ziekte van de trainer.
2.4 Sporters dienen zich te houden aan de algemene voorwaarden en de algemene normen van moraal en fatsoen. Sporters dienen de aanwijzingen en opdrachten van de trainers van Raw Boxing op te volgen. Wanneer de sporter zich hieraan niet houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.
2.5 Elk nalaten, gedrag of handelen van een sporter in strijd met deze algemene voorwaarden of met de algemene regels van moraal en fatsoen die de naam en/of de gang van zaken bij Raw Boxing kan aantasten of kan benadelen, geeft Raw Boxing het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de sporter het recht tot deelname aan de lessen/trainingen te ontzeggen. Eén en ander zonder restitutie van contributie.

Aansprakelijkheid van de sporter

3.1 De sporter neemt op geheel eigen risico deel aan de lessen/trainingen van Raw Boxing.
3.2 Raw Boxing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel die de sporter voor, tijdens of na de lessen/trainingen van Raw Boxing oploopt.

Lidmaatschap en contributie

4.1 Partijen gaan de overeenkomst tot lidmaatschap aan die is vastgesteld op het inschrijfformulier, waarbij Raw Boxing lessen/trainingen verzorgt voor het lid, onder de verplichting voor het lid om contributie te betalen.
4.2 Een lid dient tenminste de leeftijd van 10 jaar te hebben bereikt. Zolang een lid de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt, dient een ouder of voogd het inschrijfformulier (mede) te ondertekenen.
4.3 Na inschrijving ontvangt het lid een kopie van het mede door Raw Boxing ondertekende inschrijfformulier retour.
4.4 Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd. Tussentijdse opzegging is mogelijk waarbij een opzegtermijn van 1 maand in acht moet worden genomen.
4.5 De opzegging moet schriftelijk (brief of email) geschieden bij Rawinder Klijnman.
4.6 De contributie wordt, afhankelijk van de keuze van het lid, maandelijks of per drie maanden gefactureerd, waarbij het lid dient zorg te dragen voor betaling binnen 7 dagen op het daartoe bestemde rekeningnummer. Wanneer het lid niet binnen deze 7 dagen betaalt, ontvangt het lid een eerste kosteloze aanmaning. Bij iedere vervolgaanmaning wordt € 2,00 administratiekosten in rekening gebracht.
4.7 Vanaf het moment dat het lid in verzuim is, behoudt Raw Boxing het recht om het lid deelname aan de lessen/trainingen te ontzeggen.
4.8 Wanneer een lid, zonder opgave van een geldige reden en zonder overleg met Raw Boxing, geen lessen/trainingen volgt casu quo afwezig is, blijft de verplichting tot het betalen van contributie bestaan en vindt er geen restitutie van de contributie plaats. Enkel en alleen wanneer een lid vooraf aangeeft dat hij of zij voor een periode van langer dan een maand geen lessen/trainingen kan volgen, kan in overleg met Raw Boxing aanpassing van de contributie plaatsvinden.
Hieruit vloeit voort dat een lidmaatschap niet kan worden stopgezet in verband met vakanties korter dan een maand. De gemiste trainingen kunnen, voor zover mogelijk, in de periode waarvoor is betaald, worden ingehaald.
4.9 Een lidmaatschap kan niet tijdelijk op non-actief worden gezet. Bij gebleken medische ongeschiktheid om te sporten, welke ongeschiktheid moet blijken uit een medische verklaring van een hiertoe bevoegde arts, kan het lidmaatschap worden stopgezet met de duur van de ongeschiktheid.
4.10 Raw Boxing behoudt zich het recht voor om de contributie jaarlijks te indexeren.

Rittenkaart

5.1 Een sporter die niet reeds lid is van Raw Boxing heeft de mogelijkheid een rittenkaart te kopen van respectievelijk 5 of 10 lessen.
5.2 Een rittenkaart dient vooraf, in één keer contant te worden betaald.
5.3 Een rittenkaart met 5 lessen heeft een geldigheid van 2 maanden; een rittenkaart met 10 lessen heeft een geldigheid van 4 maanden.
5.4 Voor de rittenkaart gelden voorts de regels zoals deze op de rittenkaart zelf staan vermeld.

Trainingsregels

6. Iedere sporter is gebonden aan de trainingsregels. Deze trainingsregels zijn separaat opgesteld en maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Klachten

7. Klachten dienen schriftelijk gemotiveerd gemeld te worden middels een email aan rawboxing@hotmail.com. Raw Boxing streeft ernaar de klacht binnen 14 dagen te behandelen en haar standpunt hierover aan de klager kenbaar te maken.

Slotbepalingen

8.1 Door deelname aan lessen/trainingen van Raw Boxing geeft de sporter aan zich te houden aan de geldende trainingsregels. Bij overtreding van de regels kan Raw Boxing de sporter de toegang ontzeggen tot de traingen.
8.2 De voorwaarden kunnen tussentijds door Raw Boxing worden gewijzigd. Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden.